czwartek, 25 kwietnia 1996

Władysław Daleczko (1910 - 1991) /1964-1989/

Władysław Daleczko (1910 - 1991) - Urodził się w Horodle n. Bugiem. Ojciec był unitą, matka należała do obrządku łacińskiego. Jako młody chłopak złożył w harcerstwie przyrzeczenie powstrzymania się od alkoholu i tytoniu, które zachował do śmierci. Do zakonu wstąpił jako ksiądz diecezji lubelskiej w 1945 roku. W czasie II wojny światowej był kapelanem Narodowych Sił Zbrojnych, a w latach powojennych pracował w duszpasterstwie na KUL - u i w jezuickich parafiach. W 1964 roku po niemałych trudnościach z otrzymaniem wizy amerykańskiej przybył do Chicago, które stanowiło dla niego etap pośredni przed wyjazdem na misje do Zambii, gdzie znalazł się już w następnym roku. Z powodów zdrowotnych po l O latach wrócił do USA i zamieszkał jako kapelan w domu sióstr służebniczek w Woodbridge, poświęcając się także nauczaniu w miejscowej szkole sobotniej oraz przygotowując kolejne wydania katechizmu ojca Spendla w językach: chilenje, soli, bemba, a także nyanja i lenje. Cały nakład wysyłał następnie do Zambii. Ponadto w 1985 roku wydał poszerzoną przez siebie dwutomową książkę ks. Józefa Pruszkowskiego pt. Martyrologium czyli męczeństwo Unii Sw. na Podlasiu. Schorowany wrócił do Polski w roku 1989.

niedziela, 25 lutego 1996

Stanisław Kuźnar (1910 - 1970) /1962-1968/

Stanisław Kuźnar (1910 - 1970) - Do zakonu wstąpił w 1925 roku w Kaliszu. Filozofię studiował w Krakowie,
a teologię w Lublinie i Lowanium, w Belgii, gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1935 roku. Przed wybuchem II wojny światowej studiował także historią na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolejno pracował w wydawnictwie jezuickim w Krakowie i redagował miesięcznik dla młodzieży Miody Las, a w czasie wojny wykładał klerykom jezuickim historię Kościoła. W latach 1948 - 52 redagował Posłańca Serca Jezusowego w Krakowie. W 1959 roku wyjechał do Londynu do redakcji miesięcznika Sodalis Marianus, skąd po trzech latach przybył do Chicago, by objąć stanowisko redaktora Posłańca Serca Jezusa (1962 - 68). Prowadził równocześnie pracę duszpasterską wśród Polonii. Wielu rodaków ujmowała postać ojca Stanisław a, a polskie żeńskie zgromadzenia zakonne ceniły go za subtelne konferencje duchowne i często zapraszały do głoszenia rekolekcji. Z powodu choroby wrócił do kraju, gdzie po dwóch latach umarł. Jest autorem publikacji: Święty Andrzej Bobola - Męczennik i Patron Polski (1938), Ku szczytom. Życie s. Marii Leony Nastalówny służebniczki NMP (1946), Zwycięzca śmierci: misterium wielkopostne w IV aktach (1948).
II wojna światowa i eksterminacyjne niemieckie - a także rosyjskie - obozy koncentracyjne pochłonęły miliony istnień ludzkich, w tym także wielu polskich jezuitów. W Auschwitz Niemcy osadzili ich dwudziestu kilku. W większości zostali przewiezieni następnie do Dachau. Razem w hitlerowskim obozie w Dachau przebywało 43 polskich jezuitów, z których tylko 20 doczekało wyzwolenia. Kilku z nich powróciło do kraju, inni - po dopełnieniu studiów - wyjechali do pracy misyjnej w Północnej Rodezji (dzisiejszej Zambii), pozostałych przełożeni skierowali do pracy wśród Polonii amerykańskiej. Oni to uzupełnili braki personalne spowodowane wojną światową, a także restrykcyjną polityką paszportową rządów komunistycznych w Polsce w latach powojennych.